A ) Bước Nam ( Facing DW )
1a ) LF Fwd ( Facing LOD )
2a ) RF to side and slightly back ( backing wall )
3a ) LF crosses in front of RF ( Backing DW )
4a ) RF back and slightly to side (Backing LOD )
5a ) LF to side ( Pointing DW )
6a ) RF closed to LF ( Facing DW )

Ghi chú :
1 ) Theo cách học của Hlân thì trong bước Reverse Turn ( Viennese Waltz -ISTD ) không có Technique SWAY ( còn tiếp )