Về bài hát :
Marena là tên một bài hát Tây Ba Nha do Los Del Rio, sáng tác nói về một phụ nữ cùng tên, nghĩa là “ Mẹ của Chúa “ Nó được nghe rất nhiều từ năm 1933 đến 1997, nó có hai lần được giải bài hát đơn bán chạy nhất ở Mỹ và cũng đã đứng thứ nhất một lần trong bình chọn “The #1 Greatest One-Hit Wonder of all time” vào năm 2002. []

Đây là bài hát khá nổi tiếng .

Ý nghĩa của bài hát :
Một cô gái tên là Macarena, quá buồn vì người yêu của cô là Vitorino đi lính, bỏ ra ngoài thị trấn vui vẻ say sưa với những người đàn ông khác. Tóm lại là nội dung có vẻ khó được chấp nhận và phổ biến. Nên coi như tiếng Tây không hiểu nội dung [1] [1]

Bước nhảy :
Pre up lên đấy , thử kiểm tra xem ta nhảy có khác không nhé
Do một Vũ sư người Vê-nê-du-ê-la tạo ra dạy trong lớp của ông sau lan ra khắp thế giới. Kiểu nhảy này thích hợp với các cháu bé do không hiểu nội dung bài hát [)1] [)1]

Kiểu nhảy tâp thể đứng thành hàng quay mặt về khán giả

Bài nhảy gồm 16 bước , cứ tuần tự lặp lại 16 bước cho đến khi hết bài hát.


1. Dơ tay phải ra trước lòng bàn tay quay xuống
2. Dơ tay trái ra trước lòng bàn tay quay xuống
3. Quay tay phải để bàn tay ngửa lên
4. Quay tay trái để bàn tay ngửa lên
5. Đặt bàn tay phải lên vai trái
6. Đặt bàn tay trái lên vai phải
7. Đặt bàn tay phải lên lên sau đầu
8. Đặt bàn tay trái lên lên sau đầu
9. Đặt bàn tay phải lên lên hông trái
10. Đặt bàn tay trái lên lên hông phải
11. Đặt bàn tay phải ra sau lưng
12. Đặt bàn tay trái ra sau lưng

13 và 14 Xoay hông qua trái qua phải và miệng hát “Ehhhh Macarena”

15 và 16 nhảy lên và quay trái 90 độ

Thế là xong điệu này, ngày sau nếu có đi hướng dẫn Pre chọn điêu này cho nhàn

Video để hình dung thì xem ở :

http://www.danzig.com/macarena/mac_wav.html
Một biến thể khác sử dụng những bước nhảy của Sam ba do người Đức chơi :
-----
PART B
SAMBA MOVEMENTS, WHISK RIGHT & LEFT, FULL-TURN SPOT VOLTA TO RIGHT (PADDLE-TURN)
1&2 Step right to side, cross left behind right on ball of foot, step right in place
3&4 Step left to side, cross right behind left on ball of foot, step left in place
5&6 Step right slightly to right, toe turn out, paddle left to left with ball of foot, replace weight to right continuing right turn
&7&8 Continuing paddle-turn to right completing full-turn
WHISK TO LEFT & RIGHT, 1 ¼ TURN SPOT VOLTA TO LEFT (PADDLE-TURN)
9-16 Repeat counts 1-8 on opposite foot
STATIONARY SAMBA-WALK RIGHT & LEFT, BOTA FOGOS (SAMBA STEP)
17&18 Step right beside left slightly forward, step left back on ball of foot, draw right back about 3 inches
19&20 Step left beside right slightly forward, step right back on ball of foot, draw left back about 3-inches
21-24 Repeat counts 17-20
25&26 Cross right over left, step left to side on ball of foot, replace weight on right
27&28 Cross left over right, step right to side on ball of foot, replace weight on left
29-32 Repeat counts 25-28 (turn ¼ left on count 32)
TAG
Bump left hip and clap hands for 6 counts (dance only once at 9:00 wall)
FINISH
For the last “A” sequence 16 counts, turn ½ left (instead of ¼) and jump forward to face front wall (12:00) with hands on back of hips


Bạn nào có Lindance nào khác cùng góp vui

[img]http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/media/1996_macarena.jpg
[/img]Bài viết của tác giả Prepronze
__________________