Bài viết của tác giả Vũ Chí Dũng:

Một câu hỏi khá đơn giản được đặt ra là :

Trong khi di chuyển (các bước Walks) trong Rumba bộ phận nào di chuyển trước : chân hay thân người ?

Có thể nhiều người trong chúng ta chưa từng đặt ra cho mình một câu hỏi như vậy. Trong cuốn sách chuyên về Rumba "Latin - American At Its Best" của tác giả Shirley Ayme có một đoạn ngắn nói về vấn đề này như sau :

As a general rule, when taking a step Forward the body initiates the action, and moves fractionally before the step is taken. This is stark contrast to incorrectly taking a step with the body following. Remember that the feet move faster than the body and apply the “FFF” principle – “FEET FOLLOW FREME”.

Xin được tạm dịch như sau :

Như một nguyên tắc chung khi bước về phía trước, thân người là bộ phận khởi xướng cho chuyển động và chuyển động trước khi chân xác định vị trí. Sẽ là lỗi nặng nếu như chúng ta bước trước rồi mới đưa thân người theo sau. Cần nhớ rằng chân bao giờ cũng di chuyển nhanh hơn thân người và phải thực hiện nguyên tắc "FFF" - "CHÂN ĐI THEO THÂN"

Lưu ý : Các trường hợp ngoại lệ : Bước tiến Check (Checked FWD) và chuyển động Cucaracha (Cucaracha action)

Vài lời giới thiệu :Bà Shirley Ayme là Fellow and Examiner. Bà là chủ tịch của Dance Olimpic; là chủ tịch danh dự của Hiệp hội khiêu vũ Hylạp, là thành viên của World Dance & Dancesport Council, đồng thời là tổng thư ký của World Dance.